Video sự hiến tế về Michael Jackson 2PAC với hội illuminati


Illuminati là một trong những hội kín đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước. Với mục tiêu là lập trật tự thế giới mới, điều khiển thế giới.

Họ thu nạp nhiều thành phần trong xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó có giải trí, Illuminati kiểm soát Hollywood và nếu bạn muốn nổi tiếng ở đây, bạn phải phục vụ cho họ và nếu chống lại sẽ chịu những hậu quả khôn lường.

Mà MJ và 2Pac, 2 thành viên ưu tú nhất nhưng cũng là những người đã chống lại Illuminati
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017