Một số mẫu Regular Expressions rất thông dụng để lọc dữ liệu

Regular Expressions xuất hiện một cách thường xuyên và gần như không thể thiếu với một lập trình viên chuyên nghiệp không chỉ trong PHP mà ở nhiều ngôn ngữ khác , nó rất tiện dụng và hữu ích. Xin giới thiệu một vài mẫu Regex hữu ích sau mà mình sưu tầm được


1. Tên truy cập Chỉ chấp nhận chữ cái thường, chữ cái viết hoa, số 0-9, và gạch chân.
$string = "userNaME123456789_";  
if (preg_match('/^[a-z\d_]{023456789}$/i', $string)) { echo "example 1 successful."; }

2. Số điện thoại Số điện thoại có dạng : (###)###-####
$string = "(032)555-5555";  
if (preg_match('/^(\(?[2-9]{1}[0-9]{2}\)?|[0-9]{3,3}[-. ]?)[ ][0-9]{3,3}[-. ]?[0-9]{4,4}$/', $string)) {  
echo "example 2 successful.";  
}

3. Địa chỉ Email dạng [email protected]
$string = "[email protected]";  
if (preg_match( '/^[^0-9][a-zA-Z0-9_]+([.][a-zA-Z0-9_]+)*[@][a-zA-Z0-9_]+([.][a-zA-Z0-9_]+)*[.][a-zA-Z]{2,4}$/', $string)) {  
echo "example 3 successful.";  
}

4. Mã Postal
$string = "55324-4324";  
if (preg_match('/^[0-9]{5,5}([- ]?[0-9]{4,4})?$/', $string)) {  
echo "example 4 successful.";  
}

5. Địa chỉ ip :
$string = "255.255.255.0";  
if (preg_match( '^(?:25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)(?:[.](?:25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)){3}$', $string)) {  
echo "example 5 successful.";  
}

6. Mã màu hexadecimal Dạng :#333333, #333. :
$string = "#666666";  
if (preg_match('/^#(?:(?:[a-f\d]{3}){1,2})$/i', $string)) {  
echo "example 6 successful.";  
}

7. Comment nhiều dòng Comment dạng : /* * text here */ Thường dùng trong php, css... :
$string = "/* commmmment */"; if (preg_match('/^[(/*)+.+(*/)]$/', $string)) {  
echo "example 7 successful.";  
}

8. Ngày Ngày dạng MM/DD/YYYY :
$string = "10/15/2007";  
if (preg_match('/^\d{1,2}\/\d{1,2}\/\d{4}$/', $string)) {  
echo "example 8 successful.";  
}
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

Tiem Nguyen Cách Làm các món ăn Game tìm thám tử đến dịch vụ thám tử hà nội Hottrends.today sữa ong chúa Bất động sản Group shop giày da nam đẹp giá rẻ Giới thiệu website review sách mới thuộc hệ thống website được sở hữu bởi MysGroup | Kệ Sách Online Giới thiệu website tư vấn online được sở hữu bởi MysGroup | Tư Vấn Tốt Giới thiệu website bán cá ngựa tại TPHCM| https://canguacondao.com
 • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017