50 câu lệnh Linux cần phải nhớ

 1. clear: làm sạch cửa sổ dòng lệnh
 2. ls tenthumuc: Liệt kê nội dung bên trong một thư mục
 3. cat tentaptin: Hiển thị nội dung của một tập tin lên cửa sổ dòng lệnh
 4. rm tentaptin: Xóa một tập tin
 5. cp taptinnguon taptindich: Sao chép một tập tin
 6. passwd: Đổi mật khẩu
 7. motd: Thông điệp của ngày
 8. finger tentruycap: Chương trình tìm kiếm thông tin người dùng
 9. startx: Khởi động X Window System server
 10. less tentaptin hoặcr more tentaptin: Hiển thị nội dung một tập tin trong cửa sổ dòng lệnh một trang mỗi lần
 11. info: Hiển thị thông tin và tài liệu trên shell, các tiện ích và chương trình.
 12. lpr tentaptin: Gửi tập tin tới máy tin
 13. grep chuoi tentaptin: tìm kiếm chuỗi trong tập tin
 14. head tentaptin: Hiển thị 10 dòng đầu tiên của tập tin
 15. tail tentaptin: Hiển thị 10 dòng cuối cùng của tập tin
 16. mv tentaptincu tentaptinmoi: Di chuyển hoặc đổi tên tập tin
 17. file tentaptin: Hiển thị thông tin về nội dung của tập tin
 18. echo chuoi: Sao chép chuỗi tới màn hình dòng lệnh
 19. date: Hiển thị ngày và giờ hiện tại
 20. cal: Hiển thị lịch
 21. gzip tentaptin: Nén một tập tin
 22. gunzip tentaptin: Giải nén một tập tin
 23. which lenh: Hiển thị đường dẫn tới lệnh
 24. whereis lenh: Hiển thị đường tới nơi chứa lệnh
 25. who: Hiển thị các người dùng đã đang nhập
 26. finger [email protected]: Thu thập thông tin chi tiết về người dùng hiện đang dùng hệ thống
 27. w: Hiễn thị người dùng đã đăng nhập với các tiến trình sử dụng
 28. mesg y/n: Đặt tùy chọn để các người dùng khác viết thông điệp cho bạn
 29. write nguoidung: Gửi tin nhắn cho người dùng khác
 30. talk nguoidung: Cho phép 2 người chat với nhau
 31. chmod quyen tentaptin: Thay đổi quyền truy cập tập tin
 32. mkdir tenthumuc: Tạo một thư mục
 33. rmdir tenthumuc: Xóa một thư mục rỗng
 34. ln existingfile new-link: Tạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)
 35. df: Hiển thị tất cả các mount của hệ thộng
 36. top: Hiển thị danh sách các tiến trình đang chạy
 37. tty: Hiển thị tên của cửa sổ dòng lệnh mà trên đó lệnh được dùng
 38. kill PID hoặc số %job: Ngừng một tiến trình bằng số PID (Process Identification Number) hoặc số công việc
 39. jobs: Hiển thị một danh sách các công việc hiện tại
 40. netstat: Hiển thị các kết nối mạng
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

 • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017