Những nhà văn có đóng góp gì cho sự phát triển thiện chí giữa người dân trong một quốc gia?

What contributions can writers make to the promtion of goodwill among the people of a country?

Những nhà văn có đóng góp gì cho sự phát triển thiện chí giữa người dân trong một quốc gia?Since remote antiquity writers in every country have exerted a profound influence on the minds of the people. The writings or political philosophers, like Rousseau and Voltaire, have even caused revolutions and diverted the course of history. Such is the power of writers who express their ideas and views with lucidity and cogency.

Kể từ khi những nhà văn xuất hiện ở mọi quốc gia đã gây ảnh hưởng sâu sắc trong tâm trí của người dân. Các bài viết hay các nhà triết học chính trị học, như Rousseau và Voltaire, thậm chí đã gây ra những cuộc cách mạng và chuyển hướng lịch sử. Đó là sức mạnh của các nhà văn thể hiện ý tưởng và quan điểm của mình với tính minh mẫn và tính sáng tạo.

Most writers who dwell upon the affairs of their countries are deeply conscious of their responsibility towards their countries and compatriots. This consciousness not only impels them to avoid issues which tend to divide the people but also to express their views on delicate issues in the most temperate language. Their main aim is to promote goodwill among the people of the country, and this they try to achieve in various ways.

Hầu hết các nhà văn sống dựa vào hoạt động của đất nước, họ đều có ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với quốc gia và đồng bào của họ. Ý thức này không chỉ đẩy họ tránh những vấn đề có xu hướng chia rẽ người dân mà còn để bày tỏ quan điểm của họ về những vấn đề tế nhị trong ngôn ngữ ôn hòa nhất. Mục đích chính của họ là để thúc đẩy thiện chí trong nhân dân của đất nước, và đây là điều mà họ cố gắng để đạt được bằng nhiều cách khác nhau.

In a country dominated by people of the same race and language, writers can promote goodwill among its people by clarifying political and economic issues which the people understand only vaguely. If the people are divided by ideological differences or by differences of economic status, writers can exercise their influence to remove the resentment and prejudices among the people. Even those who write on social problems can emphasise the issues that tend to unite the people. They can also suggest ways and means of removing the causes of resentment and frustration that exist among the people. As the written word is more effective than the spoken word, people tend to accept the views of writers more readily than those expressed verbally by various people.

Ở một quốc gia thống trị bởi những người cùng chủng tộc và ngôn ngữ, nhà văn có thể cổ vũ thiện chí trong nhân dân bằng cách làm rõ các vấn đề chính trị và kinh tế mà người dân hiểu một cách mơ hồ. Nếu người dân bị chia rẽ bởi sự khác biệt ý thức hệ hoặc bởi sự khác biệt về tình trạng kinh tế, nhà văn có thể thực hiện tác động của họ để loại bỏ sự oán giận và thành kiến trong nhân dân. Ngay cả những người viết về các vấn đề xã hội cũng có thể nhấn mạnh những vấn đề có xu hướng đoàn kết quần chúng. Họ có thể đề xuất cách thức và phương tiện để loại bỏ những nguyên nhân của sự oán giận và thất vọng tồn tại giữa người dân. Vốn xưa nay chữ viết thì hiệu quả hơn lời nói, người ta có xu hướng chấp nhận quan điểm của người viết dễ dàng hơn so với những người bày tỏ bằng lời nói.

But it is in countries in which people of various races reside that writers can make the greatest contribution to the promotion of goodwill among the people. In a country like Malaya, for example, writers can concentrate on the issues that tend to unite the people. They should not be too critical of the attitudes of one race to gratify the emotions of another race. If they do so, they will incite racial discord and even violence which may affect the whole country adversely. If short speeches to a small group of people can cause riots and racial conflicts in all parts of the country, writers can do greater harm, for the written word circulates more extensively for a longer period.

Nhưng ở các quốc gia mà người dân thuộc nhiều chủng tộc khác nhau cư trú thì các nhà văn có thể đóng góp lớn nhất cho việc quảng bá thiện chí trong nhân dân. Ví dụ ở một quốc gia như Malaya, nhà văn có thể tập trung vào những vấn đề có xu hướng đoàn kết mọi người. Họ không nên quá quan trọng về thái độ của một chủng tộc để thỏa mãn cảm xúc của một chủng tộc khác. Nếu làm như vậy, họ sẽ kích động bất đồng về chủng tộc và thậm chí là bạo lực có thể ảnh hưởng xấu đến cả nước. Nếu những bài phát biểu ngắn với một nhóm người nhỏ có thể gây ra các cuộc bạo động và mâu thuẫn sắc tộc ở tất cả các vùng của đất nước thì các nhà văn đã gây tai họa nhiều hơn là giúp ích, bởi văn bản lưu hành rộng hơn trong một thời gian dài.

This power of the written word, however, could be used by writers for the benefit of the whole nation. By giving prominence to the social aspects of life that affect the people as human beings and as individuals of a particular race, writers can help in the development of a common outlook among the people. They could also help in making the people realise the benefits in peace and harmony. A study of the history of many countries reveals how the ways and habits of its people are influenced by the pen of distinguished writers. Even the leaders of the country are often guided by the opinions of noted writers.

Tuy nhiên, sức mạnh của văn bản có thể được các nhà văn sử dụng vì lợi ích của cả nước. Bằng cách nhấn mạnh đến các khía cạnh xã hội của cuộc sống ảnh hưởng đến con người, các nhà văn có thể giúp đỡ trong việc phát triển một cái nhìn chung trong nhân dân. Họ cũng có thể giúp người dân nhận ra những lợi ích trong hòa bình và hòa hợp. Một nghiên cứu về lịch sử của nhiều quốc gia cho thấy cách thức và thói quen của người dân bị ảnh hưởng bởi ngòi bút của các nhà văn xuất sắc. Ngay cả những nhà lãnh đạo của đất nước thường hướng theo các ý kiến của các nhà văn nổi tiếng.

Indeed, in times of great discontent in a country, writers advise the people to exercise patience and moderation in expressing their grievance. There are many examples of how writers in various countries have been able to remove feelings of hatred among the people. The newspaper, for example, which is the product of the combined effort of many writers, is able to exert a restraining influence on people who are easily provoked. This is the best example of what writers could do to promote goodwill among the people of a country.

Thật vậy, trong những thời điểm của sự bất hòa lớn trong một quốc gia, nhà văn tham mưu cho người dân hãy kiên nhẫn và chừng mực trong việc thể hiện khiếu nại của họ. Có rất nhiều ví dụ về cách các nhà văn ở nhiều quốc gia đã có thể loại bỏ cảm giác hận thù trong nhân dân. Ví dụ, tờ báo là sản phẩm của nỗ lực kết hợp của nhiều nhà văn, có thể gây ảnh hưởng đến những người dễ bị kích động. Đây là ví dụ điển hình cho những gì nhà văn có thể làm để thúc đẩy thiện chí giữa người dân của một quốc gia.
Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017